Logo [ Login ]
There were 18 dogs found matching your search criteria. Displaying 1-18 of 18

name sex sire dam colour birth year
Akai Hana E'IOSHIKHIRO male Musashi HowasouNijuuichi Rikihime Kimoto Kensha White 2017
Akai Hana Hime female Musashi HowasouKAWASIRO SAMURAI White 2018
Akai Hana Keori Adzumi female KAIRYUU YAKUMO ACIYASOURERA SAPPORO SAWADA White 2021
Akai Hana Kichiro male Nijuuichi Rikihime Kimoto Kensha White 2017
Akai Hana Kodzhi Ruichi male KAIRYUU YAKUMO ACIYASOURERA SAPPORO SAWADA White 2021
AKAI HANA MORIKO male Musashi HowasouKAWASIRO SAMURAI White 2019
Akai Hana Namiko female Musashi HowasouHokka Howasou White 2018
Akai Hana Netsumi female MoritaTokachiHyakuyonjyuku TokachimoritasouNijuuichi Rikihime Kimoto Kensha White 2019
Akai Hana Nidai male Musashi HowasouHokka Howasou White 2018
AKAI HANA SECHIKO female MoritaTokachiHyakuyonjyuku TokachimoritasouAkai Hana Hime White 2019
Akai Hana Shonchi male Musashi HowasouNijuuichi Rikihime Kimoto Kensha White 2018
AKAI HANA SORA female MoritaTokachiHyakuyonjyuku TokachimoritasouAkai Hana Hime White 2019
Akai Hana Sorano Hikari Hosi female Musashi HowasouNijuuichi Rikihime Kimoto Kensha White 2017
AKAI HANA SUMIKO female MoritaTokachiHyakuyonjyuku TokachimoritasouAkai Hana Hime White 2019
Akai Hana Takashi female Musashi HowasouKAWASIRO SAMURAI White 2018
Akai Hana Tekera female Musashi HowasouKAWASIRO SAMURAI White 2018
AKAI HANA TEMIKO male Musashi HowasouKAWASIRO SAMURAI White 2018
Akai Hana Yuri Kenlain female Musashi HowasouNijuuichi Rikihime Kimoto Kensha White 2017