Pedigree of future litter

future litter

Maruto Hokkai Komatsu

Hokkai Hakuyuu Sapporo Hirosawa
Jun Chitoseou Zuryousou Hamada
Nanajuuichi Tennyo Hokkaidou Sano

Satohime Hokkai Komatsu

Hakuyuu Chitose Kanamori
Yuubi Mukawa Mikami

Itadaki No Momoka Go

Koujin Pinneshiri Sugiyama Kensha
Aramine Pinneshiri Sugiyama Kensha
Kouga Pinneshiri Sugiyama Kensha

Itadaki No Hatsuhime Go

Maruto Hokkai Komatsu

Kiruru Eito Kensha
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database