Pedigree of Tsubaki Kyuden Kitsune

Tsubaki Kyuden Kitsune

Benjiro Hideaki Amico di Boemia

Banira Akuri Jume

Koujin Pinneshiri Sugiyama Kensha

Allanis Ranní Vánek

Yukiko Howasou

Ezo Dai Howasou

Tennyo Howasou

Okinawa Kyuden Kitsune

J'Santakurosu Kyuden Kitsune

Sid Hakugetsu

Nidhøg's Ninigi-no-Mikoto Katsura

L'Suzuka Kochi Kyuden Kitsune

Satsuki

Chiko Yokohama Doken Kaiousou
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database