Pedigree of Bijinna Go Apricity

Bijinna Go Apricity

Kintoki Yakumo Komaki Sou

Juuroku Tomishouyuu Kimoto Kensha

Ryuuzan Mukawa Mikami
Fuji Sachi Howasou

Komachi Sarugawasou
Juuhachi Riki Kimoto Kensha
Kyokuryuuhime Sarugawasou

Bian Yuka Amico di Boemia

Banira Akuri Jume

Koujin Pinneshiri Sugiyama Kensha

Allanis Ranní Vánek

Yukiko Howasou

Ezo Dai Howasou

Tennyo Howasou
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database