Pedigree of KAMUI FUJI EZO SATO

KAMUI FUJI EZO SATO

Syuufuji Youtel Kobayashi
Fujiteru Youtei Kobayashi
Fuji Sakura Youtei Koabashi
FUJIPIRIKAHIME SENDAI KUROSHIO

PIRIKAFUJIOU EZO SATOU
EZO PIRIKA HANA EZO SATOU
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database