Pedigree of Kamui Fuji Ezo Sato

Kamui Fuji Ezo Sato

Syuufuji Youtel Kobayashi
Fujiteru Youtei Kobayashi
Fuji Sakura Youtei Koabashi
Fuji Pirikahime Sendai KuroshioPirika Fujiou Ezo Sato

Toupushikite Iwamizawa Yakata
Ezo Akuhime Ezo Sato
Ezo Pirika Hana Ezo Sato
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database