Pedigree of Itadaki No Integra Go

Itadaki No Integra Go

Maruto Hokkai Komatsu

Hokkai Hakuyuu Sapporo Hirosawa
Jun Chitoseou Zuryousou Hamada
Nanajuuichi Tennyo Hokkaidou Sano

Satohime Hokkai Komatsu

Hakuyuu Chitose Kanamori
Yuubi Mukawa Mikami

Kiruru Eito Kensha

Musha Sapporo Youzansou
Kunnekiroru Hakodate Asahisou
Sora Sapporo Youzansou

Kitahime Eito Kensha
Kaito Hiroo Hokushinsou
Kie Otaru Kouyousou
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database